Friday, 06/08/2021 - 00:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Yên Đổ

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU CÁN BỘ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG NĂM 2020

 

UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ YÊN ĐỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU (1)
(Ngày 31 tháng 12 năm 2020)(2)

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Ngày tháng năm sinh: 01/12/1980

- Chức vụ/chức danh công tác: Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ.

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường mầm non xã Yên Đổ

- Nơi thường trú: Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): 090833391, ngày cấp 26/06/2018 nơi cấp Công An tỉnh Thái Nguyên.

2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Hưng. Ngày tháng năm sinh: 23/12/1977

- Nghề nghiệp: Bộ đội

- Nơi làm việc(4): Trung đoàn 567, Sư đoàn 346, Quân khu I

- Nơi thường trú: Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: 090710931 ngày cấp 10/09/2018, nơi cấp Công An tỉnh Thái Nguyên

3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)

3.1. Con thứ nhất:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tiểu Quyên. Ngày tháng năm sinh: 03/02/2005

- Nơi thường trú: Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: 091981560 ngày cấp 21/07/2020, nơi cấp Công An tỉnh Thái Nguyên.

3.2. Con thứ hai: Nguyễn Đại Hùng. Ngày tháng năm sinh: 20/10/2007

- Nơi thường trú: Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5)

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất(6):

1.1. Đất ở(7):

1.1.1. Thửa thứ nhất:  

- Địa chỉ(8): Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Diện tích(9): 162 m2 

- Giá trị(10): 400.000.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): Chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Thông tin khác (nếu có)(12): Bố mẹ đẻ cho

1.1.2. Thửa thứ 2:

- Địa chỉ(8): Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Diện tích(9): 1698 m2

- Giá trị(10): 50.000.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): Số C 500807 ngày 22/5/2019. Chủ sở hữu là Phạm Thị Ngọc Quỳnh.

- Thông tin khác (nếu có)(12): Của dì ruột chuyển nhượng sang cho

1.1.3. Thửa thứ 3:

- Địa chỉ(8): Xóm Đồng Sang, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Diện tích(9): 716,4 m2

- Giá trị(10): 200.000.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): Số CX 687391 ngày 21/9/2020. Chủ sở hữu là Nguyễn Quốc Hưng

- Thông tin khác (nếu có)(12): Của bố mẹ chồng cho

1.2. Các loại đất khác(13): Không có

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất:  

- Địa chỉ: Xóm Cây Cài, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- Loại nhà(14): Nhà ở riêng lẻ

- Diện tích sử dụng (15): 100 m2

- Giá trị(10): 400.000.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Không có  

- Thông tin khác (nếu có): Bố mẹ đẻ cho

2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Không có

2.2. Công trình xây dựng khác(16): Không có

3. Tài sản khác gắn liền với đất(17): Không có

3.1. Cây lâu năm(18): Không có

3.2. Rừng sản xuất(19): Không có

3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất: Không có

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên(20). Không có

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên(21). Không có

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có

6.1. Cổ phiếu: Không có

6.2. Trái phiếu: Không có

6.3. Vốn góp(22): Không có

6.4. Các loại giấy tờ có giá khác(23): Không có

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm:

7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...)(24):

- Tên tài sản: Ôtô KIAMORNING Số đăng ký: 008149 Giá trị: 200.000.000đ mang tên Phạm Thị Ngọc Quỳnh. Ôtô MAZDA2 Số đăng ký: 073719. Giá trị: 520.000.000đ, mang tên Phạm Thị Ngọc Quỳnh.

7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác)(25): Không có

8. Tài sản ở nước ngoài(26). Không có

9. Tài khoản ở nước ngoài(27): Không có

10. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(28):

- Tổng thu nhập của người kê khai:  

- Tổng thu nhập của vợ (hoặc chồng):  

- Tổng thu nhập của con chưa thành niên:  

- Tổng các khoản thu nhập chung:  

III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (29) 

 

Loại tài sản, thu nhập

Tăng (30)/giảm (31)

Nội dung giải trình nguồn gốc của tài sản tăng thêm và tổng thu nhập

Số lượng tài sản

Giá trị tài sản, thu nhập

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất

1.1. Đất ở

1.2. Các loại đất khác

2. Nhà ở, công trình xây dựng

2.1. Nhà ở

2.2. Công trình xây dựng khác

3. Tài sản khác gắn liền với đất

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại):

7. Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên:

7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tàu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...).

7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh ảnh, các loại tài sản khác).

8. Tài sản ở nước ngoài.

9. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(32).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng     năm 202….

NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)

Ngày 31 thán 12 năm 2020
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Quỳnh

 

 

 

UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ YÊN ĐỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU (1)
(Ngày 31 tháng 12 năm 2020)(2)

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập    

- Họ và tên: Ma Thị Tuyết Thanh; Ngày tháng năm sinh: 28/06/1980

- Chức vụ/chức danh công tác: Phó hiệu trưởng

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường Mầm non xã Yên Đổ

- Nơi thường trú: Xóm Khe Nác – Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): 090831295 ngày cấp 26/03/2012 nơi cấp: Công an Thái Nguyên.

2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Thân Văn Chiều; Ngày tháng năm sinh: 02/07/1979

- Nghề nghiệp: Buôn bán.

- Nơi làm việc(4): Xóm Phố Trào – Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên.

- Nơi thường trú: Khe Nác– Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên.

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: 121695908 ngày cấp 16/07/2004  nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang.

3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)

- Họ và tên: Thân Anh Thư; Ngày tháng năm sinh: 12/05/2015

- Nơi thường trú: Xóm Khe Nác–  Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên..

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5)

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất(6):

1.1. Đất ở(7): Không có

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ(8):

- Diện tích(9):

- Giá trị(10):

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11):

- Thông tin khác (nếu có)(12): Không

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Không có

1.2. Các loại đất khác(13): Không có

1.2.1. Thửa thứ nhất: Không có

- Loại đất:

- Diện tích:

- Giá trị(10):

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:

- Thông tin khác (nếu có): Không

1.2.2. Thửa thứ 2: Không có

- Loại đất:

- Diện tích:

- Giá trị(10):

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:

- Thông tin khác (nếu có): Không

1.2.3. Thửa thứ 3 Không có

- Loại đất:

- Diện tích:

- Giá trị(10):

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:

- Thông tin khác (nếu có): Không

1.2.4. Thửa thứ 4: Không

- Loại đất:

- Diện tích:

- Giá trị(10):

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:

- Thông tin khác (nếu có): Không

2. Nhà ở, công trình xây dựng: Chưa có nhà riêng

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất:

- Địa chỉ: Khe Nác – Yên Đổ - Phú Lương -Thái Nguyên

- Loại nhà(14):Nhà ở riêng  lẻ

- Diện tích sử dụng (15): 120 m2

- Giá trị(10): 150.000.000

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Ma Trung Thủy ; Số B 897983

- Thông tin khác (nếu có): Ở chung cùng bố mẹ.

2.2. Công trình xây dựng khác(16):

3. Tài sản khác gắn liền với đất(17):

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên(20). Không có

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên(21). Không có

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: Không có

8. Tài sản ở nước ngoài(26). Không có

9. Tài khoản ở nước ngoài(27): Không có

10. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(28):

- Tổng thu nhập của người kê khai:

- Tổng thu nhập của vợ (hoặc chồng):

- Tổng thu nhập của con chưa thành niên:

- Tổng các khoản thu nhập chung:

III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (29) 

 

ngày......tháng......năm 2021
NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)

ngày 31 tháng 12 năm 2020
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN

 

 

 

 

Ma Thị Tuyết Thanh

 

 

 

 

UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG MN XÃ YÊN ĐỔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU (1)
(Ngày 31 tháng 12 năm 2020)(2)

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Người kê khai tài sản, thu nhập    

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hân; Ngày tháng năm sinh: 30/05/1970

- Chức vụ/chức danh công tác: Phó hiệu trưởng

- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường Mầm non xã Yên Đổ

- Nơi thường trú: Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): 090850952 ngày cấp 10/02/2011 nơi cấp: Công an Thái Nguyên.

2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập

- Họ và tên: Lương Quyết Thắng; Ngày tháng năm sinh: 01/04/1968

- Nghề nghiệp: Làm ruộng.

- Nơi làm việc(4): Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên.

- Nơi thường trú: Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên.

- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân: 090850950 ngày cấp 19/03/2012  nơi cấp: Công an Thái Nguyên.

3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)

II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5)

1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất(6):

1.1. Đất ở(7):

1.1.1. Thửa thứ nhất:

- Địa chỉ(8): Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương – Thái Nguyên

- Diện tích(9): 160m2

- Giá trị(10): 28.500.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11): Lương Quyết Thắng số giấy chứng nhận AN031067; ngày tháng cấp:19/08/2008; Cơ quan đơn vị cấp: UBND huyện Phú Lương.

- Thông tin khác (nếu có)(12): Không

1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Không có

1.2. Các loại đất khác(13):

1.2.1. Thửa thứ nhất:

- Loại đất: Ruộng trồng lúa; Địa chỉ: Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương - Thái Nguyên. Số thửa đất 106 tờ bản đồ 91.

- Diện tích: 271,7m2

- Giá trị(10): 2.800,000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Lương Quyết Thắng số giấy chứng nhận BK972287; ngày tháng cấp: 03/08/2012; Cơ quan đơn vị cấp: UBND huyện Phú Lương.

- Thông tin khác (nếu có): Không

1.2.2. Thửa thứ 2

- Loại đất: Ruộng trồng lúa; Địa chỉ: Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương - Thái Nguyên. Số thửa đất 275 tờ bản đồ 83.

- Diện tích: 350,2m2

- Giá trị(10): 3.500.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Lương Quyết Thắng số giấy chứng nhận BK972285; ngày tháng cấp: 03/08/2012; Cơ quan đơn vị cấp: UBND huyện Phú Lương.

- Thông tin khác (nếu có): Không

1.2.3. Thửa thứ 3

- Loại đất: Ruộng trồng lúa; Địa chỉ: Xóm Làng –Yên Đổ - Phú Lương- Thái Nguyên. Số thửa đất 314 tờ bản đồ 91.

- Diện tích: 409,4m2

- Giá trị(10): 4.100.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Lương Quyết Thắng số giấy chứng nhận BK 972288; ngày tháng cấp: 03/08/2012; Cơ quan đơn vị cấp: UBND huyện Phú Lương.

- Thông tin khác (nếu có): Không

1.2.4. Thửa thứ 4

- Loại đất: Ruộng trồng lúa; Địa chỉ: Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương - Thái Nguyên. Số thửa đất 102 tờ bản đồ 91.

- Diện tích: 240,4m2

- Giá trị(10): 2.400.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Lương Quyết Thắng số giấy chứng nhận BK972286; ngày tháng cấp: 03/08/2012; Cơ quan đơn vị cấp: UBND huyện Phú Lương.

- Thông tin khác (nếu có): Không

2. Nhà ở, công trình xây dựng:

2.1. Nhà ở:

2.1.1. Nhà thứ nhất: Nhà ở riêng lẻ

- Địa chỉ: Xóm Làng – Yên Đổ - Phú Lương - Thái Nguyên

- Loại nhà(14): Nhà 2 tầng

- Diện tích sử dụng (15): 160m2

- Giá trị(10): 350.000.000đ

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: số giấy chứng nhận: Lương Quyết Thắng số giấy chứng nhận AN 031067; ngày tháng cấp:19/08/2008; Cơ quan đơn vị cấp: UBND huyện Phú Lương.

- Thông tin khác (nếu có): Nhà ở xây dựng năm 2011, đất tự mua, nhà tự xây dựng

2.2. Công trình xây dựng khác(16): Không có

3. Tài sản khác gắn liền với đất(17): Không có

4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên(20). Không có

5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên(21). Không có

6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại): Không có

7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm: Không có

8. Tài sản ở nước ngoài(26). Không có

9. Tài khoản ở nước ngoài(27): Không có

10. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(28):

- Tổng thu nhập của người kê khai:

- Tổng thu nhập của vợ (hoặc chồng):

- Tổng thu nhập của con chưa thành niên:

- Tổng các khoản thu nhập chung:

III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (29) 

 

ngày......tháng......năm 2020
NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)

ngày 31 tháng 12 năm 2020
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan